Cestovní ruch (od ZS 2008/2009)

Cílem jazykové výuky na VŠPJ je především zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí obecného jazyka. Absolvent VŠPJ by měl být jazykově vybaven tak, aby byl schopen číst bez potíží odborné texty z oblasti cestovního ruchu, porozumět přednášce v cizím jazyce a diskutovat na odborná a obecná témata z výše jmenované oblasti.

Na základě schváleného studijního plánu oboru musí student studovat dva cizí jazyky (CJ).

Jako svůj první cizí jazyk (CJ1) si student volí jazyk (angličtinu AJ1 nebo němčinu NJ1), který ovládá alespoň na úrovni maturitní zkoušky (úroveň B1 - B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a ze kterého dělal přijímací zkoušky na VŠPJ.

Studium prvního cizího jazyka probíhá v šesti semestrech:
• 1. semestr (1. úroveň) – odborný jazyk (AJ1/CR-u1, NJ1/CR-u1)
• 2. semestr (2. úroveň) – odborný jazyk (AJ1/CR-u2, NJ1/CR-u2)
• 3. semestr (3. úroveň) – odborný jazyk (AJ1/CR-u3, NJ1/CR-u3)
• 4. semestr (4. úroveň) – odborný jazyk (AJ1/CR-u4, NJ1/CR-u4)
• 5. semestr (5. úroveň) – odborný jazyk (AJ1/CR-u5, NJ1/CR-u5)

První, druhý a čtvrtý semestr je ukončen zápočtem, třetí a pátý semestr zkouškou.

Jako svůj druhý cizí jazyk (CJ2) si student může zvolit jeden z následujících jazyků: angličtinu (AJ2), němčinu (NJ2), francouzštinu (FJ2), ruštinu (RJ2), italštinu (IJ2) nebo španělštinu (ŠJ2). Pokud si student jako svůj první jazyk zvolil němčinu, jako druhý jazyk si povinně volí angličtinu. Studium angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny a španělštiny jako druhého jazyka začíná od úrovně začátečník (obecný jazyk).

Studium druhého jazyka probíhá ve čtyřech semestrech:
• 2. semestr (1. úroveň) – odborný j. (AJ2/CR-u1, NJ2/CR-u1)/obecný j. (FJ2/CR-u1, IJ2/CR-u1, RJ2/CR-u1, ŠJ2/CR-u1)
• 3. semestr (2. úroveň) – odborný j. (AJ2/CR-u2, NJ2/CR-u2)/obecný j. (FJ2/CR-u2, IJ2/CR-u2, RJ2/CR-u2, ŠJ2/CR-u2)
• 4. semestr (3. úroveň) – odborný j. (AJ2/CR-u3, NJ2/CR-u3)/obecný j. (FJ2/CR-u3, IJ2/CR-u3, RJ2/CR-u3, ŠJ2/CR-u3)
• 5. semestr (4. úroveň) – odborný j. (AJ2/CR-u4, NJ2/CR-u4)/obecný j. (FJ2/CR-u4, IJ2/CR-u4, RJ2/CR-u4, ŠJ2/CR-u4)

Druhý, třetí a čtvrtý semestr je ukončen zápočtem, pátý semestr zkouškou.

Jednotlivé semestry u prvního a druhého jazyka mohou být uznány dle schváleného Studijního a zkušebního řádu VŠPJ (2.část, čl.15). K možnosti uznání daného semestru v daném jazyce se vyjadřuje garant daného jazyka na příslušném oboru a vedoucí katedry jazyků. Podmínkou uznání je minimálně 80% obsahová shoda a shoda v hodinové dotaci v daném předmětu. Před podáním žádosti o uznání se doporučuje kontaktovat garanta příslušného jazyka na daném oboru.

V případě, že student studuje třetí jazyk v režimu volitelný a chce jej dále studovat v režimu povinně volitelný (2. jazyk), je tato změna proveditelná pouze v prvních třech úrovních (stejný obsah, stejné ukončení, stejné kreditové ohodnocení). Student v tomto případě podává žádost přes helpdesk na OIKT.

Ve všech semestrech se hodnotí jak průběžná práce, tak i zvládnutí látky za celý semestr. Průběžné i závěrečné hodnocení má vždy písemnou formu a může mít též navíc formu ústní. Průběžná a závěrečná hodnocení se bodují. Konkrétní podmínky včetně minimálních počtů bodů pro úspěšné absolvování předmětu jsou studentům oznámeny příslušným vyučujícím na začátku semestru a jsou rovněž uvedeny na nástěnce katedry jazyků a v adresáři katedry na školní síti.

Studium v kombinované formě je organizováno jako distanční forma výuky s jedním termínem pro úvodní prezenční tutoriál a jedním termínem pro závěrečný zápočtový test na konci semestru. Veškeré studijní materiály, pokyny a požadavky jsou studentům dostupné v e-learningovém systému moodle na adrese: elearning.vspj.cz. Podmínky pro úspěšné absolvování předmětu jsou až na detaily dané formou studia shodné s podmínkami platnými pro studenty prezenční formy studia.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401