Finance a řízení (LS 2004/2005 - ZS 2008/2009)

Na základě schváleného studijního plánu oboru musí student studovat dva cizí jazyky (CJ).
Jako svůj první cizí jazyk (CJ1) si student volí jazyk (angličtinu AJ1nebo němčinu NJ1), který ovládá alespoň na úrovni maturitní zkoušky (úroveň B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a ze kterého dělal přijímací zkoušky na VŠPJ.

Studium prvního cizího jazyka probíhá ve čtyřech semestrech:

  • 1. semestr (1. úroveň) – odborný jazyk (AJ1/u1, NJ1/u1)
  • 2. semestr (2. úroveň) – odborný jazyk (AJ1/u2, NJ1/u2)
  • 3. semestr (3. úroveň) – odborný jazyk (AJ1/u3, NJ1/u3)
  • 4. semestr (4. úroveň) – odborný jazyk (AJ1/u4, NJ1/u4)

Každý z těchto čtyř semestrů je dle schváleného studijního plánu oboru zakončen zkouškou.

Pro studenty prezenční formy studia bakalářských programů přijaté ke studiu v akademickém roce 2004/2005 a 2005/2006 je každý z těchto čtyř semestrů dle schváleného studijního plánu oboru zakončen zápočtem, celé studium prvního jazyka je pak zakončeno bakalářskou zkouškou.


Jako svůj druhý cizí jazyk (CJ2) si student může zvolit jeden z následujících jazyků: angličtina (AJ2), němčina (NJ2), francouzština (FJ2) nebo ruština (RJ2). Studium AJ2 a NJ2 začíná na úrovni mírně pokročilých (úroveň A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), studium FJ2 a RJ2 od začátku.

Studium druhého jazyka probíhá ve třech semestrech:

  • 3. semestr (1. úroveň) – obecný jazyk (FJ2/u1, RJ2/u1) / odborný jazyk (AJ2/u1, NJ2/u1)
  • 4. semestr (2. úroveň) – obecný jazyk (FJ2/u2, RJ2/u2) / odborný jazyk (AJ2/u2, NJ2/u2)
  • 6. semestr (3. úroveň) – obecný jazyk (FJ2/u3, RJ2/u3) / odborný jazyk (AJ2/u3, NJ2/u3)


Každý z těchto tří semestrů je dle schváleného studijního plánu oboru zakončen zkouškou.

Pro studenty prezenční formy studia bakalářských programů přijaté ke studiu v akademickém roce 2004/2005 a 2005/2006 jsou první dva z těchto tří semestrů dle schváleného studijního plánu oboru zakončeny zápočtem, poslední semestr druhého jazyka je pak zakončen zkouškou.


Jednotlivé semestry u prvního a druhého jazyka mohou být uznány dle schváleného Studijního a zkušebního řádu VŠPJ (2.část, čl.15).

Ve všech semestrech se hodnotí jak průběžná práce, tak i zvládnutí látky za celý semestr. Průběžné i závěrečné hodnocení má obvykle písemnou i ústní formu. Průběžná a závěrečná hodnocení se bodují. Konkrétní podmínky včetně minimálních počtů bodů pro úspěšné absolvování předmětu jsou studentům oznámeny příslušným vyučujícím na začátku semestru a jsou rovněž uvedeny v e-learningovém systému moodle na adrese: elearning.vspj.cz.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401