Finance a řízení (od ZS 2009/2010)

Cílem jazykové výuky na VŠPJ je především zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí obecného jazyka. Absolvent VŠPJ by měl být jazykově vybaven tak, aby byl schopen číst bez potíží odborné ekonomické texty, porozumět přednášce v cizím jazyce a diskutovat na obecně ekonomická témata.

Na základě schváleného studijního plánu oboru musí student studovat cizí jazyk (CJ).

Jako svůj cizí jazyk (CJ) si student volí jazyk (angličtinu AJ nebo němčinu NJ), který ovládá alespoň na úrovni maturitní zkoušky (úroveň B1 - B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a ze kterého dělal přijímací zkoušky na VŠPJ.

Studium cizího jazyka probíhá ve čtyřech semestrech:

  • 1. semestr (1. úroveň) – odborný jazyk (AJ/FR-u1, NJ/FR-u1)
  • 2. semestr (2. úroveň) – odborný jazyk (AJ/FR-u2, NJ/FR-u2)
  • 3. semestr (3. úroveň) – odborný jazyk (AJ/FR-u3, NJ/FR-u3)
  • 4. semestr (4. úroveň) – odborný jazyk (AJ/FR-u4, NJ/FR-u4)

Všechny čtyři semestry jsou dle schváleného studijního plánu oboru zakončeny zápočtem, čtvrtý semestr navíc ústní závěrečnou zkouškou. Ústní zkouška vychází ze studentem vybraného odborného textu a pokrývá všechna témata probíraná v celém kurzu (úrovně u1, u2, u3, u4). Student nemusí studovat tyto úrovně v pořadí daném doporučeným studijním plánem, ale musí vzít v úvahu, že úroveň u4 je vždy zakončena ústní zkouškou.

Jednotlivé semestry cizího jazyka mohou být uznány dle schváleného Studijního a zkušebního řádu VŠPJ (2. část, čl. 15). K možnosti uznání daného semestru v daném jazyce se vyjadřuje garant daného jazyka na příslušném oboru a vedoucí katedry jazyků. Podmínkou uznání je minimálně 80% obsahová shoda a shoda v hodinové dotaci v daném jazyce.

Ve všech semestrech se hodnotí jak průběžná práce, tak i zvládnutí látky za celý semestr. Průběžné i závěrečné hodnocení ve všech čtyřech semestrech má vždy písemnou (kombinovaná forma studia) a může mít i ústní formu (prezenční forma studia) a čtvrtý semestr je navíc zakončen ústní závěrečnou zkouškou. Průběžná a závěrečná hodnocení se bodují a jsou podkladem pro výsledné hodnocení pro daný semestr. Konkrétní podmínky včetně minimálních počtů bodů pro úspěšné absolvování předmětu jsou studentům oznámeny příslušným vyučujícím na začátku semestru a jsou rovněž uvedeny v e-learningovém systému moodle na adrese: elearning.vspj.cz.

Studium v kombinované formě je organizováno jako distanční forma výuky s jedním termínem pro úvodní prezenční tutoriál a jedním termínem pro závěrečný zápočtový test na konci semestru. Veškeré studijní materiály, pokyny a požadavky jsou studentům dostupné v e-learningovém systému moodle na adrese: elearning.vspj.cz. Podmínky pro úspěšné absolvování předmětu jsou až na detaily dané formou studia shodné s podmínkami platnými pro studenty prezenční formy studia.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401