Počítačové systémy a Aplikovaná informatika

Cílem jazykové výuky na VŠPJ je především zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí obecného jazyka. Absolvent VŠPJ by měl být jazykově vybaven tak, aby byl schopen číst bez potíží odborné texty, porozumět přednášce v cizím jazyce a diskutovat témata vztahující se k danému oboru.

Na základě schváleného studijního plánu oboru musí student studovat anglický jazyk (AJ). Studium jazyka začíná na úrovni mírně pokročilých (úroveň A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)

Studium anglického jazyka probíhá ve čtyřech semestrech:
• 1. semestr (1. úroveň) – odborný jazyk (AJ/PSAI-u1)
• 2. semestr (2. úroveň) – odborný jazyk (AJ/PSAI-u2)
• 3. semestr (3. úroveň) – odborný jazyk (AJ/PSAI-u3)
• 4. semestr (4. úroveň) – odborný jazyk (AJ/PSAI-u4)
Každý z těchto čtyř semestrů je dle schváleného studijního plánu oboru zakončen zkouškou.

Jednotlivé semestry anglického jazyka mohou být uznány dle schváleného Studijního a zkušebního řádu VŠPJ (2.část, čl.15). K možnosti uznání daného semestru v daném jazyce se vyjadřuje garant daného jazyka na příslušném oboru a vedoucí katedry jazyků. Podmínkou uznání je minimálně 80% obsahová shoda a shoda v hodinové dotaci v daném předmětu. Před podáním žádosti o uznání se doporučuje kontaktovat garanta příslušného jazyka na daném oboru.

Ve všech semestrech se hodnotí jak průběžná práce, tak i zvládnutí látky za celý semestr. Průběžné i závěrečné hodnocení ve všech čtyřech semestrech má vždy písemnou (kombinovaná forma studia) a může mít i ústní formu (prezenční forma studia) a všechny semestry jsou navíc zakončeny ústní závěrečnou zkouškou. Průběžná a závěrečná hodnocení se bodují a jsou podkladem pro výsledné hodnocení pro daný semestr. Konkrétní podmínky včetně minimálních počtů bodů pro úspěšné absolvování předmětu jsou studentům oznámeny příslušným vyučujícím na začátku semestru a jsou rovněž uvedeny v e-learningovém systému moodle na adrese: elearning.vspj.cz.

Studium v kombinované formě je organizováno jako distanční forma výuky s jedním termínem pro úvodní prezenční tutoriál a jedním termínem pro závěrečný zápočtový test na konci semestru. Veškeré studijní materiály, pokyny a požadavky jsou studentům dostupné v e-learningovém systému moodle na adrese: elearning.vspj.cz. Podmínky pro úspěšné absolvování předmětu jsou až na detaily dané formou studia shodné s podmínkami platnými pro studenty prezenční formy studia.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401