Zdravotně sociální pracovník

Zdravotně sociální pracovník

Cílem jazykové výuky na VŠPJ je především zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí odborného jazyka. Absolvent VŠPJ by měl být jazykově vybaven tak, aby byl schopen číst bez potíží odborné texty, porozumět přednášce v cizím jazyce a diskutovat na daná témata.

Na základě schváleného studijního plánu oboru musí student studovat cizí jazyk (CJ).

Jako svůj cizí jazyk (CJ) si student volí jazyk (angličtinu AJ nebo němčinu NJ), který ovládá alespoň na úrovni maturitní zkoušky (úroveň A2 – B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a ze kterého dělal přijímací zkoušky na VŠPJ.

Studium cizího jazyka probíhá ve čtyřech semestrech:

  • 1. semestr (1. úroveň) - odborný jazyk (AJ/ZSP-u1, NJ/ ZSP -u1)
  • 2. semestr (2. úroveň) - odborný jazyk (AJ/ ZSP -u2, NJ/ ZSP -u2)
  • 3. semestr (3. úroveň) - odborný jazyk (AJ/ ZSP -u3, NJ/ ZSP -u3)
  • 4. semestr (4. úroveň) - odborný jazyk (AJ/ ZSP -u4, NJ/ ZSP -u4)

První tři semestry jsou dle schváleného studijního plánu oboru zakončeny zápočtem, čtvrtý semestr zkouškou.


Jednotlivé semestry mohou být uznány dle schváleného Studijního a zkušebního řádu VŠPJ (2.část, čl.15). K možnosti uznání daného semestru v daném jazyce se vyjadřuje garant daného jazyka na příslušném oboru a vedoucí katedry jazyků. Podmínkou uznání je minimálně 80% obsahová shoda a shoda v hodinové dotaci v daném předmětu. Před podáním žádosti o uznání se doporučuje kontaktovat garanta příslušného jazyka na daném oboru.

Ve všech semestrech se hodnotí jak průběžná práce, tak i zvládnutí látky za celý semestr. Průběžné i závěrečné hodnocení má obvykle písemnou i ústní formu. Průběžná a závěrečná hodnocení se bodují. Konkrétní podmínky včetně minimálních počtů bodů pro úspěšné absolvování předmětu jsou studentům oznámeny příslušným vyučujícím na začátku semestru a jsou rovněž uvedeny v e-learningovém systému moodle na adrese: elearning.vspj.cz.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401